اشعه ماوراء بنفش ultrasonic USB Abulation diffusion

اشعه ماوراء بنفش ultrasonic USB Abulation diffusion

Ultrasonic USB Aromatherapy Nebulizing diff دارای اندازه کوچک و طراحی جمع و جور است. مهم نیست که کجا هستید، می توانید آن را با خود حمل کنید. این فضای زیادی را نمی گیرد