صفحه اصلی > اخبار > محتوای
منتشر کننده بخار سریع
Apr 18, 2016
متصل به منبع بخار، بخار به داخل لوله توزیع بخار بالا, جریان از طریق طراحی خاص لوله توزیع بخار بخار, spewing از نازل ویژه بدون یک قطره از آب بخار و رطوبت هوا و توزیع لوله و چگالش در بخار لوله آب در قسمت پایین لوله آب مجموعه, تخلیه ترشحات. نرم افزار سریع انتشار بخار برای رطوبت ظرفیت مناسب و جذب فاصله کوتاه و یا تامین دمای هوا کم است، می تواند به طور گسترده ای در منسوجات تنباکو رنگ الکترونیک داروسازی و سایر صنایع رطوبت در هوا دست زدن به واحد استفاده می شود.