صفحه اصلی > اخبار > محتوای
نحوه استفاده از دستگاه های مرطوب کننده هوا
Apr 18, 2016

] هنگامی که با استفاده از دستگاه های مرطوب کننده رطوبت ظرفیت بزرگتر نیست بهتر است، در واقع نه خیلی کم و نه بیش از حد بالا، بین 40 باید نگه داشته ~ 60% RH، میزان کنترل رطوبت ساز رطوبت بین 300 ~ 350 میلی لیتر در ساعت.

[II] رطوبت ساز مختلف مورد نیاز برای کیفیت آب، مانند دستگاه های مرطوب کننده خالص آب، استفاده از دستگاه های مرطوب کننده اولتراسونیک بهتر است به استفاده از آب مقطر یا تصفیه شده الکتریکی رطوبت گرم آب معمولی استفاده.