صفحه اصلی > اخبار > محتوای
ویژگی های رطوبت ساز التراسونیک
Apr 18, 2016

کوچک در اندازه موجود به صورت جداگانه به عنوان یک سیستم مبتنی بر شرایط سایت هم برای حمایت از نصب کارخانه جدید و نه بر اساس آسیب به تجهیزات اصلی برای ارتقاء کارخانه قدیمی;

مرطوب یکنواخت و سریع و بزرگ منطقه برای حل مشکلات عملی در صنعت مانند پرواز در تولید نساجی شکستن خشن الکترواستاتیک، درشت و فیبر شکننده موضوع;

اسپری جنبش به بیش از دستگاه حفاظت آب یکپارچه هنگامی که سطح آب خیلی کم، نه اضافی تجهیزات موثر اسپری جنبش متوقف می شود به طور خودکار صرفه جویی در هزینه می توانید مطمئن باشید