اسانس روغن آروماتراپی با نور

اسانس روغن آروماتراپی با نور

این اسانس روغن آروماتراپی دارای 7 رنگ تغییر نور چراغ است. شما می توانید روغن معطر مورد علاقه خود را به دستگاه آروماتراپی اضافه کنید، یا از آن به طور مستقیم به عنوان یک رطوبت ساز یا نور شب استفاده کنید.